Dreamtime Crystal DC 2078 Hotfix Rhinestones

Dreamtime Crystal DC 2078 Hotfix Rhinestones
color  Light Colorado Topaz Shimmer